top of page
Cele i działania koalicji

Cele i działania koalicji

Polska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją złożoną z przedstawicieli firm kluczowych branż, organizacji branżowych i pozarządowych oraz jednostek certyfikujących.

Koalicja powstała w 2019 roku z inicjatywy Fundacji WWF Polska. Celem strategicznym PKZOP jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego* oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku.


Olej palmowy pochodzący ze zrównoważonych* źródeł jest kluczowy w ograniczeniu ryzyka wiążącego się z nadmierną eksploatacją lasów tropikalnych oraz ze szkodliwym wpływem upraw tego surowca na żyjące w lasach gatunki zwierząt.


PKZOP wspiera i monitoruje inne podmioty na polskim rynku w dążeniu do uzyskania celu strategicznego. Istotną misją PKZOP jest również podejmowanie działań w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego oleju palmowego wśród konsumentów i podmiotów działających na rynku polskim.


Cel strategiczny


Cel strategiczny PKZOP przybliża członków do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ przez:

 • ulepszanie decyzji zakupowych i inwestycyjnych (Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 14: Życie pod wodą, Cel 15: Życie na lądzie)

 • ograniczanie światowego głodu i ubóstwa (Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 2: Zero głodu)

 • promowanie godnych warunków pracy (Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca)

 • zmniejszanie wpływu na zmianę klimatu (Cel 13: Działanie w dziedzinie klimatu)

 • wpływanie na zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi (Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja)

 • wpływanie na zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych (Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 15: Życie na lądzie)


Podejmowane działania


 • Wypracowanie wspólnej mapy drogowej do zrównoważonego oleju palmowego w Polsce.

 • Stworzenie wspólnej platformy do komunikowania działań oraz podjęcie kampanii edukacyjnej na temat certyfikowanego oleju palmowego w środowisku branżowym, mediach i wśród innych organizacji pozarządowych

 • Przetłumaczenie standardów i głównych procedur dotyczących certyfikacji RSPO na jęz. polski.

 • Stworzenie narzędzi edukacyjnych dla firm: case study, warsztaty praktyczne.

 • Stworzenie podręcznika rozwiązań stosowanych przez inne firmy/kraje UE.

 • Wypracowanie Q&A dotyczących kwestii zdrowotnych, środowiskowych oraz aspektów certyfikacji oleju palmowego.

 • Sporządzenie raportu efektów realizacji celu 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce.

 • Przeprowadzanie szkoleń i warsztatów dla biznesu zwiększających rozpoznawalność i promujących zalety certyfikacji oleju palmowego.

 • Zwiększanie świadomości na temat właściwości oleju palmowego i jego certyfikacji oraz komunikacja skierowana do konsumentabottom of page