top of page
cover-certyfikacja.jpg

RSPO

W 2004 roku powołano Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil) i ustanowiono system certyfikacji oleju palmowego.

Dlaczego warto używać certyfikowanego
oleju palmowego?

W związku ze zwiększającym się popytem na olej palmowy oraz zagrożeniami jakie niesie ze sobą intensyfikacja jego produkcji, w 2004 roku powołano RSPO (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil), czyli Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego i ustanowiono system certyfikacji oleju palmowego. RSPO skupia nie tylko producentów i dostawców oleju palmowego, ale również przedstawicieli branży FMCG (ang. Fast-Moving Consumer Goods), czyli branżę produktów szybko zbywalnych, stosujących w swoich produktach olej palmowy, oraz ogólnoświatowe i lokalne organizacje ekologiczne i organizacje pożytku publicznego. Ich zadaniem jest zapobieganie negatywnym skutkom uprawy palm olejowych poprzez poszanowanie przyrody i ludzi na terenach uprawnych oraz zachęcenie producentów do pozyskiwania oleju ze zrównoważonych (certyfikowanych) upraw. System certyfikacji oleju palmowego, ustanowiony przez RSPO, wymaga od producentów i dostawców regularnych kontroli i wysokich wymagań na każdym etapie produkcji oleju palmowego.

 

 

Najważniejsze elementy certyfikacji RSPO w odniesieniu do plantacji to:

 

 

  • Zakaz zakładania plantacji na terenach lasów pierwotnych, terenach leśnych i nieleśnych o wysokiej bioróżnorodności, obszarach bagnistych, nadbrzeżnych i o stromych zboczach.

  • Zobowiązanie plantatorów do prowadzenia monitoringu i identyfikacji występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt.

  • Zakaz wypalania powierzchni na jakimkolwiek etapie funkcjonowania plantacji (również przed jej założeniem).

  • Zakaz stosowania oprysków lotniczych, biologicznych metod ochrony z użyciem gatunków inwazyjnych oraz stosowania środków ochrony roślin na zasadzie profilaktyki.

 

 

Certyfikacja RSPO, jest według PKZOP najlepszą istniejącą certyfikacją na rynku, która gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe.

Polecamy

Mam olej w głowie!

Przez lata wokół oleju palmowego narosło wiele mitów. Wiele z nich TO NIEPRAWDA.

Olej Palmowy

Olej palmowy to jadalny olej roślinny wytwarzany z palmy olejowej. Palma olejowa to popularne określenie olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis Jacq.) Jest to roślina z rodziny arekowatych (Arecaceae), drzewiasta, jednoliścienna występująca w strefie międzyzwrotnikowej.

Cele i działania koalicji

Polska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją złożoną z przedstawicieli firm kluczowych branż, organizacji branżowych i pozarządowych oraz jednostek certyfikujących.

Dlaczego certyfikujemy olej palmowy?

Ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne, smakowe oraz wydajność w uprawie, olej palmowy jest najpopularniejszym olejem roślinnym na świecie.

bottom of page